Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met alle zaken die beleidsmatig direct of indirect met de school te maken hebben.
De medezeggenschapsraad van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee personeelsleden. De leden hebben drie jaar zitting in de raad. De MR houdt zich onder andere bezig met de schoolgids, de vakantieregeling, groepering van leerlingen, schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school enz.
Bij sommige zaken heeft de MR of één van de geledingen instemmingsrecht en/of adviesrecht.

Hoe dit geregeld is ligt vast in een reglement. De MR vergadert een week voorafgaand aan de GMR vergadering op school. MR vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn welkom.
 
Informatierecht
De medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner voor ons schoolbestuur, onze directeur ontvangt van hen alle belangrijke informatie. Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen onze school. De medezeggenschapsraad moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit van onze school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van ons schoolbestuur om de medezeggenschapsraad tijdig te informeren, zodat ze goed kan functioneren. In de medezeggenschapsraad worden schoolse en beleidsmatige zaken besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. De directeur vertelt aan de medezeggenschapsraad hoe het gaat in onze school, legt de plannen en ook soms zorgen voor. De directeur wordt in onze medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door onze locatie-coördinator, die een adviserende rol heeft. De directeur vertegenwoordigt ook het schoolbestuur in de medezeggenschapsraad.  Ons schoolbestuur vindt het belangrijk dat de betrokkenheid van de ouders goed tot zijn recht komt.
 
Adviserende rol
Ons schoolbestuur is wettelijk verplicht om voor bepaalde zaken het advies van de medezeggenschapsraad te vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding. Ons schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.
De medezeggenschapsraad heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Voorbeelden daarvan zijn wijziging van het schoolreglement en de klachtenregeling. Ons schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de medezeggenschapsraad.

Instemmingsrecht
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Ze is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan ons schoolbestuur,  die de medezeggenschapsraad altijd in de gelegenheid zal stellen om het voorstel of standpunt te bespreken.
De wet regelt dat ouders naast het normale instemmingsrecht, los van de andere leden een speciaal instemmingsrecht hebben over de schoolgids, onderwijstijd en buitenschoolse activiteiten Dit is zo geregeld omdat deze zaken van groot belang zijn voor ouders en leerlingen in het bijzonder. Ouders hebben los van de leden van de personeelsgeleding ook nog een apart instemmingsrecht over zaken die direct betrekking hebben op hen, zoals de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor welke zaken de medezeggenschapsraad adviesrecht, instemmingsrecht en speciaal instemmingsrecht heeft is in de wet beschreven en kunt u in het medezeggenschapsreglement lezen.
 

Samenstelling van onze Medenzeggenschapsraad:

Oudergeleding       
Mark Raangs
06-42208902
  
Ursula Puister
 06-15230695

Personeelsgeleding     
Julia Toonder
telefonisch bereikbaar op het nummer van onze school, 0595-433344
 
Ilona Ohlsen
telefonisch bereikbaar op het nummer van onze school, 0595-433344
 


Notulen

Hieronder vind u de notulen van de MR.
* Notulen 4 oktober 2023
* Notulen 24 januari 2024


Jaarplan MR