Missie en visie Daltonschool Nijenstein

Onze school is onderdeel van de stichting Lauwers en Eems. Lauwers en Eems heeft een groot aantal basisscholen, waarvan ODBS Nijenstein er één is. Onze missie en visie is vanzelfsprekend gelijk aan de missie en visie van de stichting Lauwers en Eems. Op een aantal aspecten is onze missie en visie wel specifiek op onze eigen school toegespitst.
 

Missie en Visie

Wij staan voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs met het doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Iedere leerling heeft het recht zichzelf te zijn en krijgt de kans om zijn of haar aanleg te ontplooien. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen. In onze ogen kunnen wij alleen kwalitatief goed onderwijs geven in een omgeving die veilig en stabiel is, waar ruimte is voor ieder individu en waar aandacht is voor elkaar. Met ouders vormen wij samen een intensief educatief partnerschap.
 
Onze missie vormt de basis van onze organisatie. Het is ons hoger doel, de reden waarom wij als school bestaan. We vertalen dat in concretere doelen, in datgene waar we specifiek aan werken en waar we de komende jaren ons voor inzetten om te bereiken. Dat noemen we onze visie, onze  'gewaagde' doelen. De komende 2 jaar hebben we ons tot doel gesteld om het volgende te behouden en/of te realiseren:
 • Onze  school  blijft door de Nederlandse Dalton vereniging  gecertificeerd en wij blijven het onderwijs  conform de richtlijnen van de vereniging verzorgen.
 • Ons onderwijs blijft gebaseerd op de pijlers van het Dalton onderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.
 • De omvang van onze school blijft zo groot dat we in tenminste 4 klassen van 2 jaargroep-combinaties les kunnen blijven geven.
 • Onze school blijft minimaal een voldoende op de inspectiebeoordeling scoren.
 • De ontwikkeling van onze leerlingen blijft op de eerste plaats staan. Ons onderwijs en onze benadering van kinderen wordt gekenmerkt door respect, vertrouwen, authenticiteit en het ontwikkelen van een democratische grondhouding. De didactische vertaling maken we in de vorm van het Dalton onderwijs, wat onder andere gekenmerkt wordt door een gedeelde sturing van ons onderwijs (gedeeld tussen  leerkracht en leerling). We hebben specifieke aandacht voor de (ontwikkeling van) talenten van onze  leerlingen, niet alleen  op het gebied van rekenen, taal en de zaakvakken, maar ook daarbuiten. Met ons Daltononderwijs geven we inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Wij dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.
 • Wij creëren een veilig en stabiel leer- en leefklimaat op onze school en onze school draagt bij aan een veilig leefklimaat van onze leerlingen in brede zin. Wij dagen onze leerlingen uit zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
 • Wij leveren een wezenlijke bijdrage aan onze leerlingen en stellen hen in staat te functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
 • Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid van onze school en werken actief mee aan verschillende activiteiten van en op onze school.
 • Wij zijn actief betrokken bij en wij zijn geïntegreerd in de lokale en regionale samenleving.
 • Via de ouderorganisatie geven onze ouders en inwoners van de dorpen rondom Zandeweer hun inzet vorm en dragen daardoor bij aan de exploitatie van onze school en de ondersteuning van ons onderwijs.
 • Onze leerkrachten zijn deskundig, hun kennis en vaardigheden zijn up-to-date en in hun werk en houding blijkt een passie voor hun werk.
 • Wij organiseren ons onderwijs deels in de vorm van projecten, waarin we de verschillende vakken integreren en toespitsen op project-onderwerpen.
 • Wij geven leerkrachten en leerlingen nadrukkelijk ruimte om te experimenteren met de vormgeving en uitvoering van ons onderwijs, waarbij we de eerdere onderdelen van de visie als kader hanteren waarbinnen deze experimenten en de schoolse resultaten zich kunnen bewegen.
 • Wij vertalen onze missie en onze concrete doelen op velerlei manieren in onze dagelijkse praktijk. De afspraken, manier van werken en praktische informatie die u in de schoolgids kunt lezen passen hierbij. In ons schoolplan, beschrijven wij in detail op welke wijze wij ons beleid vormgeven en dus hoe we aan de verwerkelijking van onze doelen werken.